Polityka prywatności

Polityka prywatności spółki Lighthouse General Insurance i Lighthouse Life Assurance

Ochrona Państwa prywatności jest dla nas niezwykle ważna. Cenimy sobie Państwa zaufanie i dlatego opracowaliśmy niniejszą politykę prywatności, która pomoże zrozumieć sposób gromadzenia, ochrony i wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych. Przez „dane osobowe” rozumiemy informacje ustalające tożsamość poszczególnych osób i odnoszące się do nich. Która konkretna spółka Lighthouse będzie występowała jako administrator Państwa danych osobowych, będzie zależało od Państwa relacji z nią. Zostanie to wyszczególnione w dokumentacji, którą Państwu przesyłamy np. w zasadach i warunkach. Mogą też Państwo skontaktować się z naszym specjalistą ds. ochrony danych osobowych pod adresem [email protected]. Obie firmy będą obchodziły się z Państwa danymi osobowymi zgodnie z warunkami niniejszej polityki prywatności.

Z ubezpieczeniem wiąże się wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych przez różnych uczestników rynku ubezpieczeń np. pośredników, ubezpieczycieli i reasekuratorów.

Czyje dane osobowe gromadzimy?

 • potencjalnych i bieżących ubezpieczonych i uposażonych;
 • stron trzecich lub osób działających w imieniu ubezpieczonego np. pełnomocnika, adwokata lub członka rodziny;
 • zewnętrznych rościcieli;
 • świadków;
 • użytkowników naszego portalu roszczeń ubezpieczeniowych;
 • użytkowników naszej strony internetowej;
 • osób, z którymi współpracujemy zawodowo, np. brokerów i dostawców zewnętrznych.

Sposób gromadzenia danych osobowych

Gromadzimy Państwa informacje osobowe:

 • od Państwa (np. za pośrednictwem formularza wniosku lub roszczeń ubezpieczeniowych, kontaktu korespondencyjnego, w tym nagrywanych rozmów telefonicznych, poczty elektronicznej i naszego portalu roszczeń ubezpieczeniowych);
 • od stron trzecich np. świadków i pracowników służby zdrowia;
 • od ubezpieczonych (jeśli są Państwo stroną trzecią np. uposażonym);
 • od organów do spraw zwalczania przestępstw finansowych i wykrywania oszustw oraz stron trzecich sprawdzających zdolność kredytową;
 • od innych spółek w Lighthouse Group;
 • od innych stron trzecich, których dotyczą polisy lub roszczenia ubezpieczeniowe np. brokerów, specjalistów obsługujących roszczenia, śledczych, likwidatorów szkód;
 • z ogólnodostępnych źródeł (np. wyszukiwania w Google, rejestrów publicznych i mediów społecznościowych);
 • od wszystkich stron trzecich w przypadku sprzedaży, fuzji, reorganizacji, przeniesienia lub likwidacji naszej firmy; oraz
 • podczas korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej (np. nasze serwery sieciowe gromadzą informacje o nazwie domeny wykorzystywanej do uzyskania dostępu do Internetu np. aol.com lub yahoo.com oraz strony internetowej, z której Państwo przeszli na naszą w czasie ostatniej wizyty).

Pliki cookie

Możemy także gromadzić informacje za pośrednictwem plików cookie, które są danymi przechowywanymi przez przeglądarkę internetową na dysku twardym komputera. Umożliwiają one Państwu korzystanie z systemów portali roszczeń ubezpieczeniowych zgodnie z zapotrzebowaniem. Mogą także ustawić Państwo przeglądarkę tak, aby powiadamiała o otrzymaniu cookie lub nie wysyłała takich plików. Należy pamiętać, że nie akceptując plików cookie, ograniczają Państwo gwarantowaną przez nas funkcjonalność strony podczas Państwa wizyty.

Rodzaje gromadzonych przez nas danych osobowych

W zależności od Państwa relacji z nami możemy gromadzić następujące dane osobowe:

 • informacje ogólne i informacje do kontaktu, takie jak imię, nazwisko, adres i inne tego typu dane oraz data urodzenia;
 • dokumenty tożsamości np. paszport/prawo jazdy;
 • wszystkie informacje dotyczące polisy ubezpieczeniowej, takie jak styl życia, dochód i stan zatrudnienia;
 • informacje o pracy, które dotyczą roszczenia określonego w polisie np. w przypadku, w którym ubezpieczony nie może dokonywać spłat z powodu braku zatrudnienia;
 • informacje dotyczące wszystkich złożonych roszczeń;
 • szczegóły dotyczące rodziny np. osób pozostających na utrzymaniu lub małżonków;
 • informacje ogólnodostępne;
 • informacje finansowe, takie jak numer rachunku bankowego i historia kredytowa;
 • Państwa preferencje marketingowe zgodnie z podanymi nam informacjami.

W stosownych przypadkach będziemy także gromadzić „dane kategorii specjalnej”, czyli informacje osobowe dotyczące zdrowia, danych genetycznych lub biometrycznych, wyroków skazujących np.:

 • informacje medyczne np. na temat obecnego stanu zdrowia, wszelkiego rodzaju urazów lub niepełnosprawności oraz historia choroby, ponieważ są one istotne z punktu widzenia polis lub roszczeń ubezpieczeniowych;
 • wierzenia religijne, o ile zostały nam ujawnione (np. jeśli odnoszą się do otrzymywanego leczenia medycznego);
 • dane o wyrokach skazujących w przypadkach, w których prowadzimy działania zwalczania prania brudnych pieniędzy i oszustw.

Sposób i powód wykorzystywania danych osobowych

Gromadzimy Państwa informacje osobowe w celu:

 • oceny i przetworzenia wniosku o ubezpieczenie;
 • zarządzania polisą;
 • rozpatrywania wszelkich roszczeń klientów;
 • przesyłania Państwu informacji dotyczących polityki;
 • zapewnienia lepszej jakości, szkoleń i bezpieczeństwa;
 • przeprowadzania badań rynkowych;
 • przestrzegania właściwych przepisów i zobowiązań prawnych;
 • ustanawiania i obrony należnych praw;
 • zapobiegania przestępstwom, wykrywania ich i prowadzenia w związku z nimi dochodzenia, dotyczy to również oszustw;
 • przeprowadzania kontroli zapobiegających oszustwom, sprawdzających zdolność kredytową i zapobiegających praniu brudnych pieniędzy;
 • sprawdzania rejestru karalności;
 • do celów prowadzenia działalności np. wykonywania takich czynności jak zarządzanie informacjami, kontrole wewnętrzne, ocena produktów, opracowanie systemów, rejestry rachunkowe, odpowiedzi na zapytania, prowadzenie rejestrów komunikacji, egzekwowanie przestrzegania naszych warunków oraz zapewnianie wysokiej jakości szkoleń i bezpieczeństwa.
 • rozpatrywania zażaleń;

gromadzimy, wykorzystujemy i ujawniamy Państwa dane osobowe do celów określonych powyżej. Dla każdego celu mamy obowiązek posiadania podstaw prawnych do wykorzystywania danych osobowych.

Przetwarzając Państwa dane osobowe, opieramy się na następujących podstawach prawnych:

 • takie wykorzystanie jest niezbędne do zawarcia i realizacji Państwa umowy ubezpieczeniowej. Ta podstawa prawna pozwala nam na ocenę i rozpatrzenie Państwa wniosku, zarządzanie polisą, rozpatrywanie roszczeń i świadczenie usług ubezpieczeniowych.
 • Mamy zasadny interes, który nie jest nadrzędny wobec Państwa praw lub interesów. Korzystamy z tej podstawy prawnej do zarządzania naszą działalnością w przypadku, gdy są Państwo wymienieni w polisie w celu oceny i rozpatrzenia wniosku, zarządzania polisą i rozpatrywania zażaleń, a także świadczenia usług ubezpieczeniowych, odpowiedzi na zapytania, prowadzenie rejestrów komunikacji, egzekwowanie przestrzegania naszych warunków.
 • Takie wykorzystanie jest niezbędne do przestrzegania naszych zobowiązań prawnych. Wykorzystujemy tę podstawę prawną do zapobiegania przestępstwom, w tym oszustwom, wykrywania ich i prowadzenia dochodzenia w ich sprawie oraz przestrzegania właściwych przepisów i obowiązków prawnych (np. w przypadku gdy organy regulacyjne lub ścigania wymagają od nas podjęcia określonych działań, takich jak rejestrowanie naszych kontaktów gospodarczych z Państwem lub w celu sprawdzenia rejestru karalności).
 • Otrzymaliśmy Państwa zgodę. Korzystamy z tej podstawy prawnej do wszystkich celów komunikacji związanej z marketingiem bezpośrednim.

Przetwarzanie „danych kategorii specjalnej” zobowiązuje nas do posiadania dodatkowej podstawy prawnej. Będziemy korzystać z następujących podstaw prawnych:

 • Takie wykorzystanie jest niezbędne do celów ubezpieczeniowych. Ta podstawa prawna pozwala nam na sporządzenie i ustalenie umowy ubezpieczeniowej, ocenę i rozpatrzenie wniosku ubezpieczeniowego, zarządzanie polisą oraz rozpatrywanie zażaleń na podstawie polisy ubezpieczeniowej.
 • Musimy ustanawiać i realizować przysługujące nam prawa lub bronić ich. Korzystamy z tej podstawy prawnej do rozpatrywania skarg, zapobiegania przestępstwom, w tym oszustwom, wykrywania ich i prowadzenia dochodzenia w ich sprawie oraz przestrzegania właściwych przepisów i obowiązków prawnych.
 • Przestrzeganie wymogów prawnych dotyczących przestępstw i nieuczciwości podyktowane jest ważnym interesem społecznym. Wykorzystujemy tę podstawę prawną do przestrzegania właściwych przepisów i obowiązków prawnych np. w przypadku, gdy organy regulacyjne lub ścigania wymagają od nas podjęcia określonych działań lub rejestrowania naszych kontaktów gospodarczych z Państwem i zapobiegania przestępstwom, wykrywania ich i prowadzenia dochodzenia w ich sprawie.
 • Zapobieganie przestępstwom lub wykrywanie ich (w przypadku podejrzeń oszustwa) podyktowane jest ważnym interesem społecznym. Wykorzystujemy tę podstawę prawną do zapobiegania przestępstwom, w tym oszustwom, wykrywania ich i prowadzenia dochodzenia w ich sprawie oraz przestrzegania właściwych przepisów i obowiązków prawnych np. w przypadku, gdy organy regulacyjne lub ścigania wymagają od nas podjęcia określonych działań lub rejestrowania naszych kontaktów gospodarczych z Państwem.
 • Otrzymaliśmy od Państwa wyraźną zgodę.

Nie będziemy udostępniać naszych danych osobowych stronom trzecim do celów innych niż te opisane powyżej. Na przykład nie będziemy sprzedawać danych osobowych stronom trzecim, które mogą być zainteresowane sprzedażą Państwu swoich produktów i usług.

Udostępnianie danych osobowych

Możemy udostępniać gromadzone przez nas dane osobowe innym organizacjom zgodnie z niżej podanymi szczegółami. Organizacje, którym udostępniamy dane osobowe, są zobowiązane do wykorzystywani ich wyłącznie w wyżej określonych celach. Dane mogą zostać ujawnione następującym stronom trzecim:

 • stronom trzecim zajmującym się zarządzaniem polisą np. reasekurantom lub brokerom;
 • stronom trzecim, które pod swoją marką sprzedają nasze polisy ubezpieczeniowe;
 • administratorom zewnętrznym, którzy współpracują z nami w zakresie zarządzania roszczeniem, np. specjalistom obsługującym roszczenia, likwidatorom szkód i niezależnym doradcom medycznym;
 • stronom trzecim świadczącym usługi sprawdzania karalności, kontrole dotyczące oszustw oraz sprawdzania zdolności kredytowej;
 • organy zwalczające przestępstwa finansowe i wykrywające oszustwa;
 • usługodawcy, tacy jak radcy prawni, śledczy prowadzący dochodzenia w sprawie oszustw, policja i różne organy administracji publicznej oraz dystrybutorzy naszych produktów. We wszystkich przypadkach będziemy wymagać od usługodawców, którym udostępniamy dane osobowe, przestrzegania naszej polityki prywatności oraz wykorzystywania tychże informacji wyłącznie do celów, w których zostały zgromadzone. Ujawnianie danych osobowych tym usługodawcom realizuje się w celu zapewnienia Państwu lepszej obsługi.
 • Naszym spółkom w obrębie grupy.
 • Innym ubezpieczycielom, organom regulacyjnym i organizacjom branżowym/organom administracji publicznej.
 • Wszystkim stronom trzecim w przypadku sprzedaży, fuzji, reorganizacji, przeniesienia lub likwidacji naszej firmy.

Ujawnianie danych osobowych wyżej wymienionym stronom może wiązać się z przekazywaniem tychże informacji do innych krajów, w tym spoza EOG (zob. „Przekazywanie danych osobowych pomiędzy krajami” poniżej).

Bezpieczeństwo zgromadzonych informacji

Wdrażamy surowe środki ochrony fizycznej, elektronicznej i administracyjnej mające na celu ochronę danych osobowych przed dostępem do nich osób nieupoważnionych lub nieodpowiednich i zapobieżenie ich utracie lub niewłaściwemu wykorzystaniu. Dostęp do danych osobowych w naszej firmie mają wyłącznie pracownicy i usługodawcy, którzy muszą je znać do celów określonych w niniejszej polityce prywatności.

Komunikacja drogą elektroniczną prowadzona poza naszą stroną internetową może nie być chroniona. Wysoce poufne informacje, takie jak numer karty kredytowej, lepiej jest przesłać listem poleconym.

Wdrożyliśmy odpowiednią procedurę identyfikacji i komunikowania – w ciągu 72 godzin – wszelkich zdarzeń dotyczących naruszania bezpieczeństwa danych oraz rozwiązywania problemów w rozsądnym terminie.

Zatrzymywanie danych osobowych

Dane osobowe należy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej polityce prywatności. Będzie on zależał od Państwa relacji z nami i typu przechowywanych przez nas informacji. W pewnych okolicznościach będziemy musieli zachować niektóre dane osobowe po zakończeniu naszej relacji z Państwem, zwłaszcza w celu rozwiązywania wszystkich potencjalnych sporów oraz w sytuacji trwającego lub potencjalnego postępowania prawnego, prowadzenia rejestru naszych usług lub przestrzegania obowiązujących nas przepisów oraz ochrony należnych nam praw.

Zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych, zapewnienia im poufności, rzetelności oraz przydatności przez właściwy okres ich wykorzystywania.

Po zakończeniu okresu przechowywania z Państwa danych osobowych zostaną usunięte elementy umożliwiające ustalenie tożsamości lub zostaną one zniszczone.

Przekazywanie danych osobowych pomiędzy krajami

Ze względu na fakt prowadzenia działalności na całym świecie w niektórych przypadkach będziemy musieli przekazywać dane osobowe spółkom w grupie lub stronom trzecim w innych krajach do celów określonych w niniejszej polityce prywatności. W takim przypadku zapewnimy danym osobowym stopień ochrony podobny do tego wymaganego w przepisach o ochronie danych osobowych w Państwa kraju zamieszkania. Podejmiemy także stosowne kroki zapewniające ich ochronę np.:

 • zawrzemy umowę określającą zobowiązania strony, której przekazujemy dane osobowe;
 • dane będziemy przekazywać do krajów stosujących środki uznane przez organy ds. ochrony danych za „wystarczające”; lub
 • przestrzegamy „wiążących zasad korporacyjnych”, czyli zestawu zasad zatwierdzonych przez pełnomocnika ds. ochrony danych i pozwalających spółkom grupy Lighthouse na przekazywanie sobie nawzajem danych.

Strony internetowe stron trzecich

Nie odpowiadamy za treści, bezpieczeństwo lub praktyki gromadzenia informacji na stronach internetowych stron trzecich, w tym tych, których łącza znajdują się w naszej witrynie. Należy dokładnie zapoznać się z politykami prywatności wszystkich odwiedzanych przez siebie stron internetowych, aby zrozumieć, w jaki sposób gromadzą one, wykorzystują i ujawniają informacje.

Przysługujące Państwu prawa

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo do:

 • otrzymania kopii przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych wraz z innymi informacjami dotyczącymi sposobu ich przetwarzania;
 • żądania poprawienia nierzetelnych lub niepełnych danych osobowych i w pewnych okolicznościach usuwania lub ograniczania wykorzystywania ich przez nas lub wyrażenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego;
 • otrzymania kopii w formacie możliwym do odczytania komputerowego lub zażądania przekazania kopii zebranych przez nas danych osobowych innej firmie (przenoszenie danych);
 • złożenia zażalenia do pełnomocnika ds. ochrony danych na temat sposobu obchodzenia się przez nas z Państwa danymi osobowymi; Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej www.ico.org.uk.
 • wycofania w każdej chwili wcześniej przekazanej nam zgody na wykorzystywanie danych osobowych. Dotyczy to także zgód na otrzymywanie korespondencji związanej z marketingiem bezpośrednim.

Zależnie od okoliczności istnieją pewne ograniczenia i zwolnienia dotyczące Państwa praw.

Skorzystanie z nich jest możliwe poprzez kontakt z nami w sposób podany w części „Kontakt z nami”.

Kontakt z nami

Wszystkie pytania o niniejszą politykę prywatności lub wnioski dotyczące realizacji praw związanych z ochroną danych osobowych: Specjalista ds. ochrony danych osobowych.

Zmiany w niniejszej polityce

Prosimy o okresowe sprawdzanie niniejszej polityki prywatności pod kątem ewentualnych zmian. Mimo że zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełniania jej, o ważniejszych zmianach powiadomimy w ogłoszeniu, które będzie znajdowało się na niniejszej stronie internetowej przez co najmniej 30 dni po ich wprowadzeniu.